top of page

תנאים כללים - נספח להצעת המחיר

תנאי תשלום בגין השירותים:

 1. התשלום הנו חודשי ואינו מותנה בהיקף השעות שבוצעו בפועל באותו החודש, שכן מסגרת השעות השנתית הנה גמישה וניתנת לשינוי בין החודשים, בהתאם לצרכי הארגון ובתיאום עם סינק פרויקטים בע״מ. בכל עת ניתן יהיה לקבל דוח מצטבר מתחילת השנה על היקף השעות שמומשו בפועל.

 2. בתום כל שנה, מתחדשת תקופת ההתקשרות כאמור במסמך זה, אלא אם אחד הצדדים הודיע על סיום תקופת ההתקשרות.

 3. תשלום יימסר בתחילת כל שנה (12 חודשים).
  ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי / שיק / מס״ב / העברה בנקאית (מראש).

 4. התמחיר בהצעת המחיר אינו כולל מע״מ. לכל התשלומים ישולמו בתוספת מע״מ כדין, ללא כל ניכוי, קיזוז או הפחתה, למעט חובת ניכוי מס במקור ככל שלא יהא ברשותנו פטור על ניכוי מס במקור.

   

תנאים כלליים לשירותים:

 1. השירותים יסופקו לכם בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות הרגולציה האירופאית/אמריקאית/אוסטרלית לציוד רפואי, לתקנות שתוקנו מכוחה ולהנחיות המפורטות בעקבותה. למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הלקוח למלא בעצמו אחר כל הוראות הדין החלות עליו מתוקף היותו יצרן ו/או יבואן של הציוד הרפואי נשוא השירותים וכן להישמע לכל הוראות ״אחראי הרגולציה״ שימונה על ידינו במסגרת השירותים. למען הסר ספק מובהר, כי ייצוגו על ידי אחראי הרגולציה האחראי כפוף לביצוען המלא של כל הוראות אחראי הרגולציה, כפי שיינתנו מעת לעת, ואין באי ביצוען כאמור כדי לגרוע מזכותה של סינק פרויקטים לקבל את מלוא התמורה בגין השירותים.

 2. אנו נפעל בשקידה ראויה למתן השירותים על בסיס הניסיון המקצועי שלנו ובהסתמך על הנתונים והמידע שיתקבלו מכם. לצורך ביצוע השירותים, על הלקוח למסור לנו מידע מפורט, מלא ומדויק ביחס לציוד הרפואי נשוא השירותים, כפי שיתבקש על ידינו. האחריות הבלעדית והמלאה על נכונות הנתונים והמידע שעל בסיסה יסופקו השירותים ו/או שייכללו בכל הודעה או דיווח שיוגשו על ידינו במסגרת השירותים תחול עליכם בלבד ואם יתברר כי איזה מהפרטים ו/או המסמכים כאמור אינו נכון, אינו שלם ו/או לוקה בחוסר דיוק, הלקוח יישא באחריות המלאה הנובעת מכך וישפה אותנו בגין כל נזק, הוצאה או הפסד שייגרמו לנו בשל כך.

 3. בסינק פרויקטים אנו מקפידים על אבטחת מידע ובהתאם איננו מתחייבים לשמור מידע הקשור לפרויקט האמור. בשל כך אנו מכתבים את הארגון בתכתובות מול גורמים חיצוניים, במטרה שיהיה זמין לכלל המידע והמסמכים ויוכל לתעד את אלו.

 4. מקצועיות העבודה מסתמכת על ניסיון מצטבר שלנו בסינק פרויקטים, ובהתאם מסמכים בתוצרתם הסופית הנם בגדר קניין רוחני של סינק פרויקטים ולמעט הארגון, בעלי עניין רגולטורי (נציג אחראי, גופי התעדה, רגולטורים וכד׳) לא יימסרו לגורמים אחרים ללא אישור. אנו נקפיד שלא לחשוף מידע הנוגע למוצרים נשוא השירותים, למעט ככל הנדרש לצורך ביצוע השירותים או כפי שיידרש מאיתנו על פי הוראות כל דין.

 5. המזמין מתחייב לבטח את תכולת התיק הטכני (הציוד הרפואי) בביטוח חבות מוצר הכולל הרחבה לכיסוי פעילותה של סינק פרויקטים במסגרת ביצוע השירותים, למשך כל התקופה בה נשמש כאחראי רגולציה למשך תקופה נוספת בת שבע שנים. הלקוח ימסור לאחראי הרגולציה אישור בדבר עריכת ביטוחים כאמור בנוסח לשביעות רצון סינק פרויקטים בהקדם האפשרי ועד 30 יום ממועד תחילת ביצוע השירותים על ידינו. לא נמסר אישור כאמור, אנו נהיה רשאים לחדול מלשמש כאחראי רגולציה ולא נידרש להשיב כל חלק מהתמורה שתשולם לנו מכוח הצעה זו.

 6. סינק פרויקטים וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות לנזקים שיגרמו בקשר עם ביצוע השירותים, למעט ככל שנזקים כאמור נגרמו על ידי סינק פרויקטים בזדון או ברשלנות רבתי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי סינק פרויקטים ו/או כל מי מטעמה לא יישאו באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים שיגרמו מכל סיבה שהיא בקשר עם ביצוע השירותים וכי בכל מקרה, אך למעט בשל נזקי גוף, אחריותה של סינק פרויקטים בקשר עם השירותים כאמור תוגבל לסכום התמורה שתתקבל על ידינו בפועל בגין אותו תיק טכני לגביו ניתנו השירותים ב- 12 החודשים שקדמו למועד קרות הנזק.
  הלקוח מתחייב לשפות  את סינק פרויקטים, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום אותו תידרש לשלם במסגרת תביעה ו/או דרישה לתשלום נזק שנגרם בקשר עם ביצוע השירותים, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, ובלבד שהאחריות לאותו נזק לא חלה על סינק פרויקטים לפי האמור לעיל.

 7. ההתקשרות בין הצדדים תיכנס לתוקף במועד אישור הצעה זו על ידי הלקוח ועד לביטולו על ידי מי מהצדדים בסוף חודש מלא שהמזמין הודיע על סיום ההתקשרות, בהודעה שתימסר על ידי אותו צד למשנהו לפחות חודש שלם מראש ובכתב, עד שלושה חודשים לפני תום השנה הקלנדרית ולקבל החזר עבור יתרת החודשים שנותרו, אולם אנו נהיה רשאים לסיים את התקשרותנו לאלתר ולהודיע לנציג האירופאי ו/או לגוף ההתעדה ו/או כל גורם אחר הקשור למוצרים המפורטים בתיק הטכני האמור, על כך שאיננו משמשים עוד כ״אחראי רגולציה״ בכל מקרה שבו הלקוח לא יפעל על פי הוראותינו במסגרת השירותים. למען הסר ספק, אחריות (באם חלה) וכל פעילות (באם תידרש) מצד סינק פרויקטים בע״מ, תהא אך ורק לתקופת השירות ולא אחריה. כל פעילות עתידית שתידרש לאחר סיום ההתקשרות תידרש לתשלום מצד הלקוח לטובת טיפול בה ובהתאם תישלח ללקוח הצעת מחיר רלוונטית למקרה המסוים.

תנאים נלווים להצעה:

 1. הצעה זו תהא בתוקף למשך 30 יום מהמועד הנקוב בה (להלן – ״תקופת ההצעה״).

 2. פגישה הנה 4 שעות; יום עבודה הנו 8 שעות.
  במקרה של ביטול פגישה, נא להודיע לפחות יומיים קודם המועד המתואם.
  במקרה ופגישה מבוטלת בפחות מהזמן המצוין, תיחשב הפגישה המבוטלת כאילו שקוימה.

 3. נערכנו ליישם השירות המוצע באמצעות פגישות פיזית או ״מרחוק״ (באמצעות שיחות וידאו) באותה מידה. לפי כך, המחירים הנקובים בהצעה זו כוללים את כל עלויותיה של סינק פרויקטים בביצוע השירותים, לרבות הוצאות נסיעה בתחומי ישראל, ככל שיידרשו.

 4. כל הוצאה או תשלום אחרים שיידרשו בקשר עם או לצורך ביצוע השירותים, לרבות בדיקות מעבדה, נסיעה לחו״ל וכד' וכן כל העלויות בהן יידרש הלקוח לשאת לצורך קיום הנחיות אחראי הרגולציה, אינם נכללים בהצעה זו וישולמו על ידי הלקוח, מראש וכתנאי להמשך ביצוע השירותים. למען הסר ספק, במקרים שבהם יידרשו שירותים נוספים, סינק פרויקטים תעשה כל אשר ניתן על מנת לצמצם עלויות – בין אם דרך שימוש בשירותים קיימים שברשות הלקוח, או דרך איתור הצעות זולות למתן שירותים אלו.

 5. השירותים כוללים אך ורק את ביצוע התפקיד והחובות של אחראי רגולציה בהתאם לקבוע ברגולציה האירופאית. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי השירותים אינם כוללים טיפול בכל הקשור למשרד הבריאות במדינת ישראל, אם יידרש(ו) ביחס למוצר כלשהו בהתאם להוראות החוק, ו/או טיפול בהכנת תיק טכני או כל מסמך אחר. בנוסף, כל שינוי שיידרש ביחס לציוד הרפואי, לתנאי ייצורו, לאופן שיווקו ו/או לאופן אחסנתו, יבוצע על ידי הלקוח, על חשבונו ובאחריותו.

 6. לא יהיה תוקף לכל שינוי או סתירה ביחס לתנאי הצעה זו אלא אם אושרו על ידינו, מראש ובכתב.

 7. אין בהצעה זו כדי ליצור כל התחייבות או מחויבות מצד סינק פרויקטים לטובת צד שלישי כלשהו.

PRRC: Services
bottom of page